Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Folpolter

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego działającego pod domeną: www.folpolter.pl

Właścicielem i administratorem sklepu jest firma: 

FOLPOLTER II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Jaśle, ul. Niegłowicka 47b, 38-200 Jasło, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000406557, NIP: 6852289744, REGON: 180504732, dalej jako „FOLPOLTER II” lub „Spółka”

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Folpolter, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym Folpolter, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Sklep Internetowy Folpolter prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane w dalszej części niniejszego regulaminu „Klientem”.

 4. Konsumentem jest osoba fizyczna, która składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego Folpolter, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

 2. Regulamin Sklepu udostępniany jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem: http://sklep.folpolter.pl/?regulamin,4 .

 3. Klient akceptuje niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu przy użyciu stosownego formularza, podczas rejestracji, składania zamówienia lub w zamówieniu złożonym drogą elektroniczną. Akceptacja Regulaminu przez Klienta oznacza akceptację zasad sprzedaży z niego wynikających oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

 4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Sklepu, należy składać Właścicielowi Sklepu – FOLPOLTER II sp. z o.o. sp. k., ul. Niegłowicka 47b, 38-200 Jasło, e-mail: folpolter@biznespoczta.pl, tel.: 13 44 582 19 . Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz gwarancji jakości można składać w trybie wskazanym w § 8 niniejszego Regulaminu.

 

§ 2 Rejestracja

 1. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego Folpolter nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego Folpolter możliwe jest po zarejestrowaniu się albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

 2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Folpolter (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

 3. Rejestracja w Sklepie Internetowym Folpolter jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu, są nieodpłatne.

 4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Folpolter każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 3 Oferta Sklepu i ceny

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego Folpolter podane są na stronach Sklepu i w szczególności zawierają opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny. Informacje te stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym Folpolter oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sklep na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego Folpolter wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, ale nie uwzględniają kosztów wysyłki i obsługi zamówienia. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy i innymi kosztami ubocznymi oraz ich wyszczególnieniem) wskazany zostanie Klientowi w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 3. Przed złożeniem zamówienia Klient jest informowany, że jest to "zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Cena podana przy towarze w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.

 4. Ceny podane w Sklepie Internetowym Folpolter dotyczą tylko oferty Sklepu i są ważne tylko w ofercie internetowej.

 5. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem. O planowanych zmianach dotyczących Regulaminu lub cen towarów, zarejestrowani użytkownicy będą powiadamiani na 7 dni przed ich wprowadzeniem, za pomocą informacji zawartych w wiadomościach e-mail. Zmiany, o których mowa powyżej, będą także umieszczane z 7-dniowym wyprzedzeniem na głównej stronie Sklepu w widocznym miejscu, tak aby każdy mógł się z nimi zapoznać. Wyżej wymienione zmiany dotyczące Regulaminu lub cen towarów wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia zamieszczenia ich na stronie Sklepu.

 6. Promocje w Sklepie Internetowym Folpolter nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 7. Wszelkie oferowane w Sklepie Internetowym Folpolter produkty są nowe i nie posiadają wad fizycznych.

 

 

§ 4 Warunki realizacji zamówień, dostępność towarów

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Folpolter przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

 2. Klient składa zamówienie za pośrednictwem elektronicznego formularza udostępnionego na stronie Sklepu.

 3. W celu złożenia zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu Internetowego Folpolter lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;

 2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

 3. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);

 4. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem;

 5. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

 6. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności. W przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji możliwe jest tylko kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

 1. Przyjęcie do realizacji Zamówienia rozpoczyna się z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia następującego przez użycie przycisku „złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma na podany w Zamówieniu adres e-mail Potwierdzenie złożenia zamówienia.

 2. Klient wraz z Potwierdzeniem Zamówienia otrzymuje na adres e-mail:

 1. fakturę Pro-forma na podstawie, której powinien dokonać płatności,

 2. potwierdzenie informacji o kosztach transportu.

Ponadto, jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia, w przypadkach budzących uzasadnione obawy co do wypełnienia przez Klienta Formularza Zamówienia w porozumieniu z Klientem, a w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu - do odstąpienia od realizacji Zamówienia.

 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku wyboru opcji zapłaty - „Przedpłata” - warunkiem realizacji Zamówienia jest całkowita zapłata wartości Zamówienia.

 3. Spółka uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.

 4. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 5. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Spółka może zaproponować Klientowi:

 1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

 2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

 3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 1. Klient w terminie 14 dni od złożenia zamówienia zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (anulowanie zamówienia w całości, anulowanie zamówienia w części, podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji). Brak podjęcia przez Klienta decyzji w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania mu informacji, uprawnia Spółkę do odstąpienia od umowy i zwrotu kwot wpłaconych przez Klienta, przed upływem 30 dni od dnia przekazania złożenia Zamówienia przez Klienta.

 2. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 3. Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane paragonem lub Fakturą VAT, która jest wysyłana do Klienta na adres pocztowy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym.

 4. Paragon lub faktura VAT wystawiana jest po uregulowaniu przez Klienta całej należności z tytułu realizacji Zamówienia.

 5. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub wyprzedażowych, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu Zamówienia do Sklepu. Termin realizacji zamówienia produktów wyprzedażowych wynosi 14 dni roboczych. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się że zamówiony towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailem, o niedostępności towaru.

 

§ 5 Modyfikacje zamówienia

 1. Klient może zmodyfikować lub odstąpić (niezależnie od wypadków przyznających uprawnienie do odstąpienia przewidzianych w treści Regulaminu lub w przepisach prawa) od złożonego Zamówienia do momentu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany lub odebrany – w przypadku odbioru osobistego przez Klienta. W przypadku towarów niestandardowych realizowanych na indywidualne, specjalne zamówienie Klienta, uprawnienie do odstąpienia Klientowi nie przysługuje.

 2. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Klient zmian w adresie dostawy (z wyjątkiem opcji dostawy do Punktu Odbioru) lub zmiany danych na fakturze może dokonać jedynie do momentu nadania przez Spółkę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta.

 4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

 

§ 6 Płatność

 1. W przypadku złożenia zamówienia przez zarejestrowanego Klienta, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

 1. podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego Folpolter;

 2. przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – tradycyjnym przelewem bankowym, e-przelewem, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

 1. Klient bez rejestracji może złożyć zamówienie wyłącznie z dostawą na terenie Polski, w takim przypadku Klient może zapłacić jedynie przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - tradycyjnym przelewem bankowym, e-przelewem lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w  danym momencie przez Spółkę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

 2. Dokonując wpłaty na rachunek bankowy Sklepu (numer podany na stronie internetowej Sklepu), Klient jest zobowiązany w tytule wpłaty wskazać numer transakcji lub towar, którego dotyczy płatność.

 

§ 7 Czas realizacji zamówień i warunki dostawy

 1. Spółka zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego Folpolter przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych, tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, lub do Punktu Odbioru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

 2. Na terenie Polski dostawa obywa się w wybrany przez Klienta sposób:

 1. dostawa towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany w zamówieniu adres;

 2. dostawa towaru do wybranego Punktu Obioru i tam odbiór przez Klienta;

 3. odbiór osobisty przez Klienta.

 1. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy towaru na wskazany adres, koszty dostawy zostaną doliczone do ceny towaru, o czym Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru własnego, koszty dostawy wynoszą 0 zł.

 4. Koszty Dostawy nie obejmują wniesienia towarów do mieszkania.

 5. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w momencie odbioru przesyłki, w obecności kuriera lub dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu Klient wraz z kurierem/dostawcą spisują protokół odmowy przyjęcia towaru z uwagi na jego uszkodzenia.

 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych w transporcie Klient ma prawo odmówić przyjęcia towaru, zobowiązany jest jednak natychmiast powiadomić o zaistniałej sytuacji Właściciela Sklepu.

 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w Formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego Zamówienia ponosi Klient.

 

§ 8 Reklamacje i gwarancja

 1. Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.

 2. Reklamacje zakupionego towaru należy zgłosić:

 1. za pośrednictwem korespondencji pocztowej wysłanej na adres
  Folpolter II Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Niegłowicka 47B
  38-200 Jasło ;

 2. za pośrednictwem poczty e-mail, wysłanej na adres: folpolter@biznespoczta.pl;

 3. telefonicznie pod numerem: 13 44 582 19 – numer dostępny w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 16:00.

 1. W reklamacji należy wskazać w szczególności dane identyfikujące Klienta, dane zakupionego towaru, na czym polega niezgodność towaru z umową oraz określić swoje żądanie.

 2. Koszt przesyłki zawierającej reklamowany towar ponosi Spółka.

 3. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, konserwacją lub niezachowaniem wskazówek lub zaleceń producenta.

 4. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na piśmie na wskazany przez Klienta adres pocztowy.

 6. Reklamacje składane przez Klientów nie będących konsumentami rozpatrywane będą według przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady, o ile strony nie ustalą odmiennie.

 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 8. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

 9. W przypadku towarów objętych gwarancją, Klient uprawniony jest do skorzystania bezpośrednio z gwarancji na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do każdego sprzedanego produktu.

 10. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:  

 1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Spółka może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Spółki; 

 2. korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 8 regulaminu. 

 

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest poinformować FOLPOLTER II tel.: 13 44 582 19 fax: 13 44 582 19 adres e-mail: folpolter@biznespoczta.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Pismo powinno zawierać dane nadawcy, dane adresata oraz informacje o zamiarze odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Wskazane byłoby ponadto określenie umowy, od której Klient odstępuje.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. Skutki odstąpienia od umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 2. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 3. Zwracane produkty należy odesłać na adres FOLPOLTER II ul. Niegłowicka 47B, 38-200 Jasło z dopiskiem ZWROT niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 6. W przypadku braku określenia przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy- danych, gdzie ma nastąpić zwrot przekazanych przez Klient środków, Sprzedający przekaże wpłacone środki na rachunek, z którego otrzymał wpłatę.

 

§ 10 Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym Folpolter oraz w procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Właściciela Sklepu danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez niego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie .

 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę, tj. FOLPOLTER II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Jaśle, ul. Niegłowicka 47b, 38-200 Jasło, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000406557, NIP: 6852289744, REGON: 180504732.

 3. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

 5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe i są danymi Klienta.

 

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego tj. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).

 2. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego Folpolter były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.

 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego Folpolter oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.

 4. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów wynikających z korzystania przez Klientów ze Sklepu, w szczególności składanych za jego pośrednictwem zamówień i ich realizacją, jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyłączeniem spraw, w których Klient jest jednocześnie Konsumentem.

 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 6. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego Folpolter zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.